Stanovy

Stanovy

Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku,

schválené na členské schůzi dne 6. června 2015

Preambule

Dne 2. 5. 1990 byl v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založen Klub chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze, o. s. s identifikačním číslem organizace 48 54 67 12. Jako člen Českomoravské kynologické unie byl zaevidován pod číslem 1042.

 

V návaznosti na zákonnou povinnost danou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů se mění název Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze, o. s., tak, aby vystihoval právní formu spolku a současně reflektoval úpravou názvu chovatelské zájmy zaměřené na dvě plemena polských ovčáků, a to polských ovčáků nížinných (Polski Owczarek Niźinny) F.C.I.-Standard č. 251/07.08.1998/GB a podhalaňských ovčáků (Polski Owczarek Podhalański) F.C.I.-Standard č. 252/14.07.1997/GB.

 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovy Klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaného spolku (dále jen „Stanovy“) jeho základním právním dokumentem.

 

I. Název a sídlo

(1) Klub nese název: Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek.; ve zkratce KChPO (dále jen „Klub“).

(2) Sídlem Klubu je Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika.

(3) Statutárním orgánem je předseda Klubu (dále jen „předseda“).

(4) Nejvyšším orgánem je výbor Klubu (dále jen „výbor“).

 

II. Účel a poslání Klubu

(1) Klub je právnickou osobou činnou v oblasti zájmové kynologie.

(2) Účelem Klubu je sdružovat chovatele a majitele čistokrevných jedinců plemen začleněných do Klubu, stejně jako příznivce plemene, kteří chtějí napomáhat zkvalitňování chovu a získávat poznatky o plemenech polských ovčáků nížinných a podhalaňských ovčáků.

(3) Posláním Klubu je péče o zdokonalování, rozvoj a zušlechťování plemen začleněných do Klubu jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností a to zejména:

a) zlepšováním plemenné hodnoty na základě nejnovějších poznatků genetiky;

b) vzděláváním členů Klubu i ostatních chovatelů plemen začleněných do Klubu;

c) pořádáním výstav;

d) prováděním svodů a bonitací;

e) kontrolou vrhů, odchovů, výživy a péče o jedince.

 

III. Vznik a zánik členství

(1) Kdo se uchází o členství v Klubu, projevuje tím vůli být vázán těmito Stanovami, a to od okamžiku, kdy se stane členem Klubu.

(2) Členství v Klubu je dobrovolné a váže se na osobu člena.

(3) Rozlišuje se na členství:

a) od 15 let věku;

b) mládeže do 15 let věku.

(4) O přijetí za člena rozhoduje předseda.

(5) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, registrací v seznamu členů Klubu a přidělením pořadového čísla členské legitimace.

(6) Členství v Klubu zaniká vystoupením, vyloučením, nebo v důsledku nezaplacení členského příspěvku.

(7) Vystoupení z Klubu je aktem člena, který své rozhodnutí oznámí předsedovi. Účinnost nastává dnem uvedeným v oznámení, pokud není uvedeno, pak dnem doručení tohoto oznámení.

(8) Vyloučení člena Klubu se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 239 až 242.

(9) Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek do 31. března kalendářního roku, resp. dodatečně na výzvu k zaplacení, v níž byl na tento následek upozorněn, a to v náhradní stanovené lhůtě.

(10) Klub vede seznam svých členů, do něhož se záznamy provádějí na základě přihlášky, oznámení změn členem Klubu, oznámení o vystoupení, rozhodnutí o vyloučení či rozhodnutí o zániku členství. Seznam členů je přístupný výboru.

 

IV. Práva a povinnosti členů Klubu

(1) Členové Klubu mají především tato práva:

a) zúčastňovat se členských schůzí a od 15 let věku hlasovat;

b) volit a, jde-li o členy starší 18 let, být volen do orgánů Klubu;

c) používat všech výhod poskytovaných Klubem, pokud plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny;

d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu;

e) účastnit se všech akcí pořádaných Klubem;

f) mít možnost přístupu k plemenné dokumentaci, která je vyhrazena do pravomoci Klubu.

(2) Členové Klubu mají zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat a plnit Stanovy a ostatní řády Klubu;

b) prosazovat poslání Klubu;

c) dbát ve všem svém konání oprávněných zájmů Klubu a hájit je uvnitř i mimo něj;

d) aktivně se zúčastňovat činnosti Klubu, prohlubovat své odborné znalosti a získávat praktické zkušenosti;

e) dodržovat předpisy o ochraně přírody a zvířat, chránit a zlepšovat životní prostředí a přispívat k jeho čistotě;

f) platit členské příspěvky a účelové poplatky; oznamovat statutárnímu orgánu bez prodlení změny související s členstvím v Klubu.

(3) Výše členského příspěvku určuje výbor. Změnu jeho výše oznamuje členům počátkem kalendářního roku, pokud k ní dojde. Členský příspěvek je splatný do 31. března, zpravidla na bankovní účet Klubu.

 

V. Orgány a organizace Klubu

(1) Předseda jakožto jeho statutární orgán

a) zastupuje Klub navenek;

b) svolává členskou schůzi;

c) řídí činnost výboru.

(2) Předseda své jednání jménem Klubu stvrzuje svým podpisem, uvedením funkce a zpravidla připojením razítka Klubu.

(3) V případě potřeby zastupuje předsedu místopředseda, a to v plném rozsahu.

(4) Výbor jakožto nejvyšší orgán Klubu má pět členů a v jeho čele stojí předseda. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy.

(5) Výbor

a) určuje hlavní zaměření činnosti Klubu;

b) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a člena výboru disponujícího bankovním účtem Klubu;

c) rozhoduje o změně Stanov;

d) schvaluje řády Klubu a jejich změny, a to po projednání členskou schůzí;

d) schvaluje výsledek hospodaření Klubu;

e) hodnotí činnost dalších orgánů Klubu i jejich členů;

f) rozhoduje o zrušení Klubu s likvidací nebo o jeho přeměně;

g) jedná o dalších otázkách předložených s odůvodněním kterýmkoli členem Klubu.

(6) Funkční období členů výboru včetně předsedy je sedmileté.

(7) Poradce chovu je členem výboru.

(8) Rozhodčí komise může být ustavena k případům ad hoc na návrh kteréhokoli člena Klubu, který svůj návrh náležitě zdůvodní. O jejím ustavení rozhoduje výbor.

(9) Členská schůze se svolává jednou za rok, zpravidla při konání klubové výstavy. Její program stanovuje předseda.

(10) Členská schůze zejména jedná a usnáší se o způsobu zajištění a plnění úkolů, které vyplývají z  poslání Klubu, projednává činnost výboru a jedná o návrzích výboru a členů Klubu.

(11) Členská schůze volí výbor. Návrhy na členy výboru může uplatnit každý člen s právem hlasovat, přičemž s návrhem musí navrhovaný člen vyslovit souhlas. Výbor může byt volen i způsobem uvedeným v odst. 13 tohoto článku.

(12) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina členů.

(13) Projednání záležitostí týkajících se Klubu může proběhnout korespondenčně, pokud tak rozhodne výbor. V takovém případě je rozeslána informace všem členům Klubu. Výbor současně rozhodne, zda hlasování bude probíhat per rollam ve stanoveném termínu, nebo konsensuálně s tím, že je stanovena lhůta pro uplatnění námitek.

(14) Pokud v případě konsensuálního hlasování nikdo nevznese připomínku k projednávanému návrhu do stanoveného termínu, považuje se návrh za přijatý. Pokud je připomínka vznesena, výbor posoudí relevantnost připomínky a hlasováním rozhodne, nebo vyhlásí opakované hlasování členů Klubu a zvolí formu přímého hlasování podle odst. 12, či formu korespondenčního hlasování podle odst. 13.

 

VI. Hospodaření Klubu

(1) Klub hospodaří samostatně podle rozpočtu v souladu se  Stanovami a platnými relevantními předpisy.

(2) Finanční prostředky k plnění úkolů Klubu jsou opatřovány především:

a) z členských příspěvků;

b) z výnosů odborných publikací, výstav, brigád a jiných akcí;

c) z darů, půjček a dotací.

 

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Stanovy jsou v úplném znění uloženy v sídle Klubu.

(2) Stanovy nabývají platnosti a účinnost dnem schválení členskou schůzí.

 

 

V  Praze dne 6. června 2015