Úprava Chovatelského a zápisního řádu KChPO

Vážené dámy, vážení pánové – členové KChPO,

 

pandemie způsobená COVID19 a s ní spojená omezující vládní opatření se dotýkají i chovatelské činnosti.

Na stránkách poradny ČMKU konstatuje paní Vladimíra Tichá: “ Podmínky pro zařazení do chovu a uchovnění psů obecně je čistě v pravomoci chovatelských klubů.“

(https://www.cmku.cz/cz/poradna-157/1)

 

Poradce chovu našeho klubu reaguje na současnou situaci přechodnou úpravou Chovatelského a zápisního řádu. Navržená úprava je vyvěšena v zaheslovaném prostoru našeho webu. Případné dotazy směřujte prosím přímo na poradce chovu.

 

Pevné zdraví Vám i našim polským ovčákům

přeje

Ivana Kraftová

 

Chovatelský a zápisní řád

A. Část všeobecná

 

Článek I. Účel a působnost

1. Tento chovatelský a zápisní řád plemen podhalaňský ovčák  (dále jen „POO“) a polský ovčák nížinný (dále jen „PON“) slouží pro řízení chovu těchto čistokrevných psů, při zachovávání biologického zdraví, charakteristických vloh, specifických vlastností každého jedince a vytváří předpoklady  pro stálé zvyšování úrovně  chovatelské práce a ochrany zvířat.

2. Ustanovení tohoto chovatelského řádu jsou závazná pro všechny majitele POO a PON v českých zemích.

3. Chovatelské úkoly plemen POO a PON jsou prováděny výhradně prostřednictvím specializovaného chovatelského Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze (dále jen „KCHPON).

4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard vydaný mezinárodní kynologickou organizací Federation Cynologique Internationale (dále jen „F.C.I.“).

 

Článek II. Plemeno

1. Plemeno tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu.

2. Čistokrevný pes/fena  je jedinec plemene, který je zapsán do plemenné knihy uznané F.C.I.

 

Článek III. Chov

1. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu POO a za podmínek stanovených tímto řádem v KCHPON.

2. K plemenitbě lze použít pouze chovné jedince s prokázaným původem a splňující podmínky pro chov stanovené tímto řádem.

3. Druhy chovů:

a) řízený,

b) výběrový,

c) volný.

4. Řízený chov –  chovatel se řídí pokyny poradce chovu. Zvolí si partnera pro svou fenu a svoji volbu si nechá schválit příslušným poradcem chovu. V případě nevhodné volby doporučí chovateli nejméně tři jiné krycí psy. Poradce tak učiní i v případě, že chovatel požádá o doporučení vhodných psů ke krytí své feny, aniž sám nějakého navrhne.

5. Výběrový chov  – spojují zvlášť kvalitní jedinci, kteří při bonitaci obdrželi kvalifikaci „výběrový chov“.

6. Volný chov –  chovatel si vybírá spojení chovných jedinců sám, musí však požádat poradce chovu o vystavení krycího listu. V případě nevhodné volby poradce chovu vystavující krycí list, upozorní chovatele na tuto skutečnost a písemně to uvede do krycího listu a současně uvede nejméně tři jiné krycí psy.

7. V případě, že by zamýšlené spojení kteréhokoliv druhu chovu ve svých důsledcích mohlo vážně ohrozit chov POO či PON a jeho cíle, je výbor KCHPON, na základě řádně odůvodněného rozboru podaného hlavním poradcem chovu oprávněn toto spojení zakázat a chovatel je povinen jeho pokynů uposlechnout. Neučiní-li tak, nebude celý vrh zapsán do plemenné knihy.  KCHPON stanoví podle situace v chovu, které druhy chovu a za jakých podmínek budou zavedeny a tuto skutečnost oznámí plemenné knize Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“).

 

Článek IV. Chovní jedinci

1. Chovný pes a chovná fena jsou čistokrevní jedinci, kteří mají vlastní průkaz původu a splnili podmínky pro zařazení do chovu. Splnění podmínek pro zařazení do chovu musí učinit a zapsat do průkazu původu psa nebo feny orgán pověřený prováděním bonitace (tj. chovného zhodnocení), v části  průkazu původu k tomu určené.

2. Pro zařazení psa nebo feny POO či PON do chovu musí být splněny podmínky stanovené KCHPON.

3. Zásadně se vyžaduje:

a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu,

b) dosažení věku 18 měsíců u psa a 15 měsíců až 8 let u feny,

c) autorizovaným pracovištěm provedené vyhodnocení rentgenového snímku kyčelních kloubů,

d) účast na svodu mladých,

e) posouzení minimálně na dvou výstavách vyšší kategorie (speciální nebo klubová KCHPON, národní  nebo  mezinárodní výstava se zadáváním C.A.C.) ve třídě otevřené s hodnocením alespoň „velmi dobrý“  od  dvou různých posuzovatelů,

f) splněním dalších podmínek, které vyplynou z chovatelské praxe a budou KCHPON publikovány v klubovém zpravodaji případně v kynologickém odborném tisku, nabudou platnosti po uplynutí tří měsíců od zveřejnění a budou platit na dobu nejméně dvou let,

g) posouzení na bonitaci s výsledkem vyhovujícím podmínkám pro zařazení do chovu.

4. Výsledek posouzení a zařazení do chovu se musí poznamenat v průkazu původu a musí být podepsán příslušným rozhodčím exteriéru. Zároveň se musí poznamenat i místo a datum bonitace.

5. Zařazení do chovu zaznamenává správa plemenné knihy jednak do průkazu původu v rubrice stanovené pro tento účel, jednak v evidenčních kartách plemenné knihy, a to u psa ihned po schválení výborem KCHPON, u feny  po prvém odchovu.

6. Záznam se provádí po předložení originálu průkazu původu a příslušné dokumentace.

7. Z chovu se vylučují:

a) psi a feny v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují hrubé exteriérové vady, nebo dědičné vady patologické (atypičnost, kryptorchyzmus, chudozubost aj.,

b) feny starší 8 let.

8. Vyloučit psa nebo fenu z chovu je oprávněn přikázat výbor KCHPON na základě zdůvodněného návrhu hlavního poradce chovu a musí se ihned oznámit plemenné knize ČMKU.

9. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl proveden zákrok k odstranění či zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu.

10. Zařazení do chovu se musí uskutečnit ještě před prvním krytím.

 

Článek V. Chovatel

1. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví nebo držby psa/feny se řídí ustanovením občanského, popř. hospodářského zákoníku a zákony na ochranu zvířat proti týrání při chovu, svodu nebo veřejném vystoupení.

2. Chovatelem ve smyslu tohoto řádu je osoba nebo organizace, která v době krytí a vrhu feny je jejím vlastníkem nebo držitelem.

3. Pro případ osobního spoluvlastnictví nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden spoluvlastník byl ostatními zmocněn k zastupování při jednání s plemennou knihou.

4. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného, příslušejí novému vlastníku i veškeré dispozice s odchovem, pokud pří převodu není stanoveno jinak. Změnu majitele musí plemenné knize hlásit původní majitel i nabyvatel.

5. Zemře-li vlastník chovné feny v době její březosti, může se vrh zapsat buď na chovnou stanici zemřelého, nebo na chovnou stanici dědice, popř. jiného nabyvatele, podle písemné dohody s dědici. Nabyvatel oznámí tuto skutečnost plemenné knize a KCHPON.

6. Půjčování za účelem chovu je výjimkou, kterou pro každý jednotlivý případ povoluje KchPON. Zapůjčení fen jsou zúčastněné strany povinny hlásit plemenné knize.

7. Každý chovatel je povinen umožnit pověřeným zástupcům KCHPON a pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor, umožnit vstup do prostoru, kde se zvíře nachází, nebo které jsou určeny pro chov a dopravu.

 

 

B. Část speciální

 

Článek VI.      Poradce chovu

1. Poradci chovu jsou neplacení funkcionáři klubu, kteří jak po odborné, tak i morální stránce jsou zárukou odborného řízení chovu. Podle počtu chovatelů a místní potřeby může být ustaven poradce s vymezenou územní působností. Poradce chovu ustanouvje i odvolává výbor KCHPON. V čele poradců chovu stojí hlavní poradce, který je členem výboru klubu.

2. Poradci chovu mají ve svém obvodu působnosti tyto úkoly:

a) na základě pověření výboru KCHPON kontrolují, u jednotlivých majitelů prostory ustájení psů a prostory určené k chovu,

b) vedou evidenci plemenného materiálu PON a sestavují chovné plány,

c) doporučují chovné psy,

d) vyhotovují a potvrzují krycí listy,

e) kontrolují /pokud není výborem klubu stanoveno jinak/  na náklady chovatele vrhy,

f) kontrolují a podpisem schvalují přihlášky k zápisu štěňat a plemennou dokumentaci, která je jim vyhrazena,

g) sledují a evidují klasifikaci psů a fen ve svém obvodu –  na svodech , bonitacích a výstavách.

 

Článek VII. Krycí list

1. Krycí list je prvotním dokladem o provedeném krytí a vyhotovuje jej poradce chovu v originálu a třech kopiích. Poradce chovu zašle originál (Hlášení vrhu) spolu s první kopií (Hlášení krytí) po vyplnění Žádosti o vystavení krycího listu a zaplacení příslušného poplatku doporučeně chovateli. Druhou a třetí kopii (Evidenční list) zašle hlavnímu poradci chovu resp. ponechá ve své evidenci.

2. Krycí list musí obsahovat následující údaje:

a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu,

b) jméno feny a číslo jejího zápisu,

c) jméno a adresu majitele (držitele) psa,

d) jméno a adresu majitele (držitele) feny,

e) podpisy obou majitelů (držitelů),

f) datum a místo krytí.

3. Originál krycího listu stejně jako kopie opatří poradce chovu na zadní straně poznámkou, které psy doporučil, a to jak v případě, kdy byl chovatelem o doporučení krycího psa požádán, tak i v případě, kdy doporučuje jiného psa, než si majitel feny zvolil.  Chovatel vrátí originál krycího listu (Hlášení vrhu) nejpozději do 5 dnů  po vrhu poradci chovu. První kopii (Hlášení krytí) odešle poradci chovu majitel krycího psa bezprostředně po uskutečněném krytí.

4. Krycí list je důležitým dokumentem a tvoří společně s Přihláškou zápisu štěňat základní chovatelskou dokumentaci a nesmí chybět u žádného zápisu štěňat.

5. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli.

6. Nedošlo-li z jakéhokoli důvodu k povolenému krytí, je chovatel povinen vrátit krycí list poradci chovu nejpozději do 14 dnů po hárání feny.

7. Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému poradci chovu do 75 dnů.

8. Na každé krytí se musí vydat nový krycí list.

 

Článek VIII. Krytí

1. Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen mezi jedinci PO či PON, kteří vyhovují ustanovení čl. IV tohoto řádu.

2. Pouze štěňata, která vzejdou z takového spojení, se mohou zapsat do plemenné knihy nebo evidovaného rejstříku a je možno na ně vydat průkazy původu, jsou-li ovšem splněny i další ustanovení tohoto řádu.

3. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho háraní je nepřípustné.

4. Krytí přirozenou cestou může být nahrazeno inseminací, pokud ji provede odborník a učiní o ni záznam na krycím listě.

5. Počet krytí jedním psem během kalendářního roku může být v odůvodněných případech výborem KCHPON omezeno. Ke krytí se smí použít pouze pes zdravý, udržovaný a v dobré kondici.

6. Chovná fena smí být v průběhu kalendářního roku nakryta pouze jednou, přičemž se doporučuje mezi vrhy jedno háraní vynechat

7. Odměnu za krytí se doporučuje sjednat písemně. Neměla by přesahovat cenu štěněte a měla by se odlišovat podle kvality chovných jedinců a počtu štěňat ve vrhu. Při náhradě za krytí štěnětem, přísluší prvá volba chovateli, právo druhé volby pak majiteli krycího psa.

8. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, až do odběru, tj. do stáří nejméně 8 týdnů.  Chovatel hradí ze svého i průkaz původu tohoto štěněte.

9. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen poplatek před předpokládaným vrhem, má chovatel nárok na bezplatné náhradní krytí týmž psem při jejím příštím hárání. Nezabřezla-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči vlastníku psa žádné nároky, pokud neprokáže, že chyba je na straně krycího psa.

10. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit nabyvateli krycího psa všechny případné nesplněné závazky, vyplývající z vlastnického poměru ke psu. Neučiní-li tak, ručí za škody, které by vznikly zanedbáním této povinnosti.

11. Změní-li se majitel březí feny, je původní majitel povinen oznámit písemně majiteli krycího psa jméno a adresu nabyvatele feny a tomu pak jméno a adresu krycího psa.

12. Krytí v zahraničí musí být doloženo těmito doklady:

a) fotokopií průkazu původu zahraničního psa nebo jeho opisem ověřeným plemennou knihou, která průkaz vydala i se záznamy získaných titulů, bonitací a s uvedením čtyř generací předků,

b) potvrzením o krytí.

13. Krytí v zahraničí je povoleno pouze psy, kteří jsou v příslušném státě zařazeni do chovu podle směrnic F.C.I.. Pokud jsou s některými státy uzavřeny zvláštní dohody o krytí, musí se dodržovat.

14. Každé krytí je majitel chovného psa povinen zaznamenat v Knize krytí,  kterou majitel chovného psa obdrží při přeregistraci.

15. Každá změna vlastníka chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem do 14 dnů KCHPON a hlavní plemenné knize ČMKU. Hlášení je povinen podat původní majitel i nabyvatel chovného jedince.

 

Článek IX. Vrh

1. Chovatel je povinen ohlásit každý vrh písemně příslušnému poradci chovu do 5 dnů po vrhu, aby mohla být uskutečněna včasná kontrola vrhu, co do počtu i pohlaví štěňat, jakož i ustanovení tohoto řádu. Závady, které poradce chovu nebo jiný zmocněný kontrolní orgán zjistí, musí chovatel ihned odstranit, jinak se vystavuje nebezpečí následků kárného řízení a případnému nebezpečí, že vrh nebude zapsán do plemenné knihy.

2. Kontrola vrhu se provádí na náklady chovatele po dosažení 7 týdnů věku štěňat. U nadpočetných vrhů, se na návrh hlavního poradce chovu může určit jinak.  Kontrolující má nárok na úhradu výloh stanovených zákonnými normami.

3. Chovatel je povinen ohlásit do pěti dnů telefonicky nebo písemně majiteli krycího psa počet vržených štěňat a jejich pohlaví.

4. Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti i kojení a rovněž o celý vrh tak, aby byl zajištěn jeho zdárný vývin. Při prodeji či odebrání od matky (kojné feny) musí být štěňata ve stáří nejméně 56 dnů.

5. Každý vrh štěňat je majitel chovné feny zaznamenat v Knize odchovů, kterou obdrží při přeregistraci.

 

Článek X. Věková hranice

1. Minimální stáří psa a feny pro posouzení na svodu  je stanovena u psů i fen na 6 měsíců.

2. Minimální stáří psa a feny pro posouzení bonitaci je u psů 15 měsíců, u fen 12 měsíců.

3. Minimální stáří psa a feny pro použití do chovu je u psů 18 měsíců, u fen 15 měsíců.

 

 

C. Část evidenční

 

Článek XI.  Plemenná služba

1. Do české hlavní plemenné knihy (dále jen „ČMKU/PO“  nebo  „ČMKU/PON“) se pro potřeby ústřední evidence PO  a PON a pro potřebu jejich plemenitby zapisují:

a) odchovy pocházející z čistokrevných rodičů, pokud chovatel splnil všechny  podmínky tohoto řádu

b) importovaní čistokrevní psi a feny s průkazem původu, který vystavila zahraniční kynologická     organizace uznaná F.C.I.

2. Plemennou knihu PO a PON vede ČMKU.

3. Směrnice pro vedení plemenné knihy a pro vztah mezi chovateli a správou plemenné knihy platí i pro nečleny KCHPON, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

Článek XII. Podmínky pro zápis do plemenné knihy

1.  Do plemenné knihy se mohou zapsat jen potomci rodičů, prokazatelně zapsaných buď v dosavadních, nebo bývalých plemenných knihách, členských organizací F.C.I. domácích i zahraničních, pokud jsou zároveň splněny podmínky tohoto zápisního řádu.

2.  Zápis štěňat se vykonává na základě Přihlášky k zápisu štěňat, kterou je chovatel

povinen řádně a čitelně vyplnit a vlastnoručně podepsat na předepsaném tiskopise a doporučeně zaslat hlavnímu poradci chovu nejpozději do 42 dnů po narození štěňat. Současně připojí plemennou knihou ČMKU potvrzenou Žádanku o určení evidenční značky a autorizovaným pracovištěm potvrzené provedení čipování nebo tetování.  K zápisu prvního vrhu feny musí chovatel vždy připojit originál jejího průkazu původu.

3. Poradce chovu překontroluje přihlášku k zápisu vrhu, zapíše na ni výsledky kontroly vrhu, potvrdí členství (nečlenství) v chovatelském klubu, popř. na ni poznamená další důležité okolnosti a spolu s doklady neprodleně zašle plemenné knize ČMKU. U nadpočetných vrhů zasílá poradce přihlášku plemenné knize až po závěrečné kontrole.

4. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. Jména štěňat pocházející z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Majitel chovné stanice, začínající s chovem pojmenuje štěňata, pocházející z prvního vrhu plemene jmény od písmene „A“ a pokračuje při dalších vrzích v abecedním pořadí bez ohledu na to, že odchovy pocházejí od různých fen. Počáteční písmena, která se špatně vyslovují, se mohou vynechat.

5.  Psi a feny dovezení z ciziny se bez ohledu na stáří musí rovněž zapsat do hlavní plemenné knihy. Takový jedinec dostane evidenční číslo ČMKU, které se vyznačí na zahraničním originálu průkazu původu.

6. Přepisování průkazu původu importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen tehdy, je-li zahraniční originál poškozen.

7. V případě dovozu ze zemí, v nichž nejsou zavedeny plemenné knihy, vystaví průkaz původu plemenná kniha ČMKU na základě posudku orgánu, kterého k tomu zmocnila odborná komise.

Článek XIII. Chovatelská stanice

1. O zápisy štěňat do plemenné knihy mohou žádat jen chovatelé, kterým přiznala ČMKU a F.C.I. chráněný název chovatelské stanice. Její název je nedílnou součástí jména psa (feny) a musí se používat trvale před nebo za vlastním jménem štěněte.

2. Ochranu názvu chovné stanice eviduje Registr chovatelských stanic ČMKU na žádost chovatele, který za tímto účelem navrhne na předepsaném tiskopise šest vhodných názvů v rozsahu nejvýše tří slov.

3. Aby nenastala komplikace při ověřování názvů v centrálním rejstříku F.C.I., mají být názvy našich chovatelských stanic české. Chovatel musí požádat o chránění názvu chovatelské stanice ihned, jakmile se rozhodl chovat podle tohoto řádu a jeho fena byla na bonitaci uznána chovnou.

4. Plemenná kniha určí název v souladu s ústředním rejstříkem chovatelských stanice. Schválený název musí  plemenná kniha zaslat cestou příslušného orgánu na generální sekretariát  F.C.I., který název definitivně schválí. Teprve po tomto definitivním schválení může ČMKU vydat chovateli písemné potvrzení o chráněném názvu stanice.

5. Ve prospěch každého chovatele může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných jedinců. Tento název nelze měnit.

6. Právo na ochranu názvu chovatelské stanice patří mezi práva, jež jsou předmětem občansko-právních vztahů. Může se převést na jiného spoluvlastníka a právo používat název chovatelské stanice může býti předmětem pozůstalostního řízení. Zaniká, jestliže se chovatel tohoto práva písemně zřekl nebo jestliže mu byl uložen za kárné provinění trest trvalého odnětí práva ochrany názvu chovatelské stanice, anebo jestliže zemřel a na základě pozůstalostního řízení právo přešlo na dědice.

7. Každá změna v osobě chovatele se musí oznámit plemenné knize nejpozději do 1 měsíce. Ta vystaví po oznámení a schválení F.C.I. nové potvrzení.

8. Název chovatelské stanice je chráněn ještě po dobu 10 let od smrti vlastníka chovatelské stanice nebo zániku organizace. Ochrana názvu chovatelské stanice zaniká po uplynutí 10 let ode dne posledního vrhu příslušné chovatelské stanice.

 

Článek XIV. Průkaz původu

1. Průkaz původu psa, je listina veřejná, obsahující jméno a stručný popis psa, jeho původ prokázaný nejméně třemi generacemi předků, zkratku plemenné knihy, číslo zápisu, datum narození psa a rovněž údaje o chovateli a majiteli psa, záznamy o výstavách, bonitacích, získaných titulech, případně zdravotním stavu.

2. Průkaz původu psa (feny) vystavuje příslušná plemenná kniha ČMKU na základě přihlášky k zápisu štěňat. Musí být vystaven na předepsaném tiskopise a opatřen razítkem a podpisem oprávněného pracovníka ČMKU. Stane se právoplatným až po vlastnoručním podepsání chovatele.

3. Jakékoliv zápisy, doplňky a změny evidenčního rázu smí do průkazu původu vykonávat jen plemenná kniha ČMKU na podkladě přeložených dokladů.

4. Zápisy do přílohy provádějí oprávnění pracovníci (např. plemenná kniha, evidovaní rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři a poradci chovu), kteří zaznamenávají ocenění na bonitacích, výstavách, přehlídkách, popř. výsledek na zkouškách z výkonu, chirurgické zákroky, úrazy apod. Vyskytne-li se nutnost nebo potřeba jiného záznamu v průkazu původu, učiní tak ČMKU na písemnou žádost nebo z moci úřední. Majitel je povinen kdykoliv na požádání předložit originál průkazu původu plemenné knize.

5. Průkaz původu uhynulého psa se musí zaslat do 4 týdnů po úhynu jedince k znehodnocení správě plemenné knihy. Na požádání se průkaz označený značkou „uhynul“ vrátí majiteli. V případě zaběhnutí psa se musí obdobná opatření učinit nejpozději do 10 dnů po události.

6. Ztráta průkazu se musí neprodleně hlásit KCHPON a hlavní plemenné knize, která zařídí zveřejnění ztráty v odborném časopise. Nebudou-li do jednoho měsíce po zveřejnění podány námitky, vystaví plemenná kniha duplikát průkazu původu na základě doporučení hlavního poradce chovu KCHPON a žádosti majitele. V žádosti majitel uvede všechna získaná výstavní ocenění, tituly, zkoušky, z nichž se do duplikátu průkazu původu uvedou pouze ta, která si plemenná kniha bude moci ověřit.

7. Průkaz původu není přenosný na jiné jedince téhož vrhu ani na jiné jedince PO či PON.

8. Padělání průkazu původu je trestné.

9. Samovolné provádění změn, škrtání a mazání, doplňování záznamů v průkazu původu a to i uhynulých či ztracených psů je hrubým proviněním proti tomuto řádu a bude se kárně, popřípadě trestně stíhat. Takový průkaz původu se stává neplatným a bude plemennou knihou zadržen.

10. Nabyvatel štěněte má nárok na bezplatné dodání jeho průkazu původu chovatelem. V případě, že štěně není zcela zaplaceno zůstává průkaz původu ve vlastnictví chovatele až do  úplného zaplacení.

 

Článek XV. Vývoz

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území České republiky musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:

a) razítkem „Export Pedigree“,

b) samolepnou  značkou se znakem ČMKU,

c) kulatým razítkem ČMKU s podpisem odpovědného pracovníka,

d) adresou majitele.

2.    Nákup, prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

 

 

D. Část závěrečná

 

Článek XVI.  

1. Tituly a ocenění na výstavách, bonitacích, přehlídkách a zkouškách se zapisují do průkazu původu v plném znění – dnem, měsícem a rokem, v němž byly zadány a podpisem rozhodčího (rozhodčích).

2. Poplatky jsou stanoveny za tyto úkony plemenné dokumentace v ČMKU:

a) vystavení průkazu původu,

b) chránění názvu chovatelské stanice,

c) vystavení duplikátu průkazu původu psa při ztrátě originálu,

d) přepis poškozeného průkazu původu,

e) záznam o zařazení do chovu (přeregistrace),

f) zápis importu psa, feny nebo štěňat do hlavní plemenné knihy,

g) vystavení „vývozního“ průkazu původu,

h) přepis chráněného názvu chovatelské stanice na jiný.

3. Úhrady jsou stanoveny pro členy KCHPON. Protože vystavení dokladů plemennou knihou pro nečleny KCHPON je složitější a zdlouhavější, zvyšují se úhrady nečlenům o 100 %. Veškeré platby za úkony plemenné knihy se dějí hotovostní platbou nebo dobírkou.

4. Všechny dokumenty a písemnosti týkající se se plemenitby se musí zasílat výhradně doporučenými zásilkami, případně zásilkami s doručenkou.

5. Členové KCHPON si dají potvrdit na podáních, kterými se dožadují vykonání určitých úkonů plemennou knihou, své členství v Klubu chovatelů Polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze.

 

V Praze 26. listopadu 2004                                      Jaroslav  Marek, v.r.

                                                                                   hlavní poradce chovu KCHPON

 

Oznámení ve vztahu k RTG DKK PON A POO

Dodatek k Chovatelskému a zápisnímu řádu KChPON ze dne 26. 11. 2004, ke článku IV, písm. f

 

V klubovém Zpravodaji 2012/a byl publikován výsledek hlasování členů klubu, které bylo ukončeno dnem 29. 2. 2012 s tímto výsledkem:

 

a) hranice stupně vyhodnocení RTG DKK pro zařazení psů a fen do chovu u plemene podhalaňský ovčák se NEPOSOUVÁ na D/D – střední/střední;

 

b) hranice stupně vyhodnocení RTG DKK pro zařazení psů a fen do chovu u plemen podhalaňský ovčák a polský ovčák nížinný se od 1.1.2013 POSOUVÁ na stupeň A/A – negativní pro psy a B/B – hraniční pro feny.