Výstavní řád

Tento Výstavní řád KCHPON z roku 2004 zůstává v platnosti i po změně názvu

a právní formy klubu v roce 2015.

.

.

A. ČÁST VŠEOBECNÁ 

Článek I.

Účel a působnost

(1) Výstavní řád Klubu chovatelů Polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze (dále jen VŘ KCHPON) člena mezinárodní kynologické organizace  Fédération Cynologique Internationale (dále jen „FCI“)  prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) sjednocuje podmínky veřejného vystoupení čistokrevných psů zapsaných v plemenných knihách uznávaných  FCI a navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu.

(2) VŘ KCHPON určuje způsob zabezpečení ochrany a péče o psy a kontrolu řádu ochrany zvířat pro jednotlivá veřejná vystoupení.

(3) VŘ KCHPON je závazný pro pořadatele všech akcí pořádaných Klubem chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze. Vymezuje jejich pravomoci a povinnosti při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení.

(4) VŘ KCHPON ymezuje práva a povinnosti majitele při veřejném posouzení exteriéru jeho psa.

(5) Pro potřeby VŘ KCHPON se uvedenými termíny rozumí:

pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak,

plemeno: plemeno uznané FCI, které má standard FCI, národně uznané plemeno dosud mezinárodně neuznané či plemeno nově tvořené, registrované národní organizací.

 

Článek II.

Plánování a organizace veřejných vystoupení

(1) Veřejné vystoupení může uspořádat  KCHPON písemně pověřená fyzická nebo právnická osoba právně začleněná do FCI (dále jen „pořadatel“).

(2) Pokud je pořadatelem právnická osoba, je vhodné realizací veřejného předvedení pověřit organizační výbor .

(3) Žádost o uspořádání veřejného vystoupení musí pořadatel s uvedením konkrétního termínu zaslat výboru KCHPON do konce května předcházejícího roku.

(4) Pořadatel zejména zodpovídá za:

a) podle druhu akce – s národní či mezinárodní – účastí psů za stanovení veterinárních podmínek příslušné veterinární správy,

b) souhlas obecního zastupitelstva,

c) zajištění písemně vypracovaných a zájemcům rozeslaných proposic,

d) zajištění veterinární péče po celou dobu trvání akce,

e) zajištění zdravotní péče po celou dobu trvání akce,

f) zabezpečení přiměřeného prostoru pro veterinární přejímku psů,

g) zabezpečení dostatečně velkého prostoru pro veřejné předvedení,

h) delegování posuzovatelů a zajištění jejich poučení o programu veřejného předvedení,

i) zajištění proškolení organizačního zajištění,

j) odpovídající technické vybavení prostoru pro veřejné předení,

k) zpracování přihlášek a vytvoření katalogu,

l) zajištění vhodného rozlišení pro přihlášené psy,

m) zajištění likvidace případně desinfekce prostoru veřejného předvedení.

(5) Pokud není předem smluvně stanoveno jinak, finančně výstavní přehlídky zajišťuje pořadatel.

(6) Před začátkem veřejného předvedení jmenuje pořadatel z přítomných posuzovatelů hlavního rozhodčího a členy protestní komise.

(7) Pořadatel a organizační výbor neručí za případná onemocnění, ztrátu či úhyn psa a neručí ani za škody způsobené psem nebo vystavovatelem v průběhu veřejného předvedení.

 

Článek III.

Druhy veřejných předvedení

(1) Podle účelu se veřejná předvedení dělí na:

a) chovné svody a bonitace –  předvedení psů za účelem chovného zhodnocení,

b) pracovní přehlídky –  přípravné a soutěžní předvedení psů v pracovní způsobilosti,

c) výstavní přehlídky –  propagační a soutěžní předvedení psů v exteriéru, a to

ca) oblastní a krajské –  přístupné pro všechna plemena uvedená v proposicích,

cb) klubové –  přístupné pro plemena začleněná do pořádajícího klubu,

cc) speciální –  přístupné jednotlivým plemenům uvedeným v proposicích,

cd) národní –  přístupné pro všechna plemena,

ce) mezinárodní –  přístupné pro všechna plemena.

 

Článek IV.

Propozice

(1) Propozice musí pořadatel písemně připravit s patřičným předstihem a v dostatečném množství je na požádání zaslat žadatelům.

(2) Propozice musí obsahovat:

a) místo, datum a čas veřejné přehlídky,

b) plné jméno odpovědné osoby organizátora,

c) plný název plemene, pohlaví a věkové kategorie, které se veřejného předvedení     účastní,

d) veterinární podmínky účasti – povinné očkování, požadovaná zdravotní potvrzení,    omezení,

e) účasti hárajících, březích a kojících fen apod.,

f) časový harmonogram a dobu veterinární přejímky,

g) způsob zabezpečení pohody a ochrany zvířat,

h) způsob zajištění zdravotní a veterinární péče,

i) podmínky a skutečnosti, za kterých je pořadatel oprávněn průběh konání veřejného    vystoupení psů zastavit nebo zrušit,

j) důvody, které mohou vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila a jejího    psa z veřejného předvedení,

k) výši a způsob uhrazení poplatků,

l) seznam navrhovaných posuzovatelů,

m) přehlídkové tituly a ocenění,

n) podmínky soutěží sloužících na výstavních přehlídkách k propagaci kynologie,

o) možnost a způsob podání protestu.

 

Článek V.

Přihláška

(1) Přihláška je písemně vypracovaná smlouva, jejímž podepsáním majitel psa  nebo feny stvrzuje, že je seznámen s propozicemi veřejného předvedení a souhlasí s jejich podmínkami.

(2) Součástí přihlášky by měla být poznámka o souhlasu vystavovatele s uvedením plného jména a adresy ve výstavním katalogu.

(3) Její přijetí by měl, pokud je to časově možné, organizátor veřejného předvedení majiteli psa písemně v dostatečném předstihu potvrdit.

(4) Organizátor je oprávněn bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky a vrátit vystavovateli stanovený poplatek.

 

 

B. ČÁST SPECIÁLNÍ

Článek VI.

Veterinární přejímka

(1) Před zahájením veřejného předvádění je organizátorem zajištěný privátní veterinární lékař ve vymezeném prostoru, a to před vstupem do prostoru veřejného předvedení, povinen v propozicích uvedeném čase provést veterinární prohlídku všech přítomných psů.

(2) Prohlídka by měla být zaměřena na požadovaná preventivní očkování, provedená zdravotní vyšetření a aktuální zdravotní stav předváděného jedince.

(3) Pes či fena, kteří neabsolvují veterinární prohlídku, nemohou být do prostoru veřejné přehlídky vpuštěni.

 

Článek VII.

Katalog

(1) Před zahájením veřejného předvádění je organizátor povinen zajistit předání písemně zpracovaného seznamu – katalogu přihlášených psů.

(2) Katalog by měl zejména obsahovat:

a) název a datum akce,

b) jméno organizátora – případně dalších odpovědných osob,

c) jméno veterinárního dozoru,

d) jméno zdravotního dozoru,

e) umístění možnosti odběru pitné vody,

f) hygienické prostory,

g) plánek a seznam jednotlivých předváděcích kruhů,

h) časový rozvrh akce,

i) jména posuzovatelů,

j) abecední seznam přihlášených psů v jednotlivých věkových třídách,

k) možná ocenění a tituly,

l) podmínky a způsob podání protestu,

m) jmenovitý seznam vystavovatelů.

 

Článek VIII.

Posuzovatel

(1) Posouzení exteriéru, pracovního výkonu či povahových vlastností psa při veřejném předvedení je oprávněn provádět pouze delegovaný posuzovatel s odpovídající aprobací.

(2) Posuzovatel musí být na posuzování písemně, na základě předběžného souhlasu, delegován. Tuto delegaci musí pořadateli písemně potvrdit.

(3) Zahraniční posuzovatelé z členských zemí FCI, mohou v České republice posuzovat pouze na základě souhlasu své mateřské organizace. Posuzovatelé z nečlenských zemí FCI na základě vlastnoručně podepsaného prohlášení, že budou posuzovat podle řádů FCI.

(4) V případě delegování většího počtu posuzovatelů je organizátorem veřejného předvedení jeden určen jako hlavní rozhodčí.

(5) Posuzovatel má právo:

a) požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,

b) na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce v předem dohodnuté výši.

(6) Je povinen dostavit se na veřejné posuzování tak, aby se mohl zúčastnit porady rozhodčích pořádné organizátorem před začátkem posuzování.

(7) Musí odmítnout posoudit neovladatelného nebo agresivního psa.

(8) Musí posuzovat výhradně podle standardu FCI a k posuzovaným psům i vystavovatelům přistupovat vždy korektně a zdvořile.

(9) Po celou dobu posuzování nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje

(10) Po ukončení posuzování musí vyplnit knihu rozhodčího a originál předat pořadateli.

 

Článek IX.

Vystavovatel

(1) Za vystavovatele je považována fyzická, právně odpovědná osoba, zpravidla majitel, která doprovází psa při veřejném předvedení.

(2) Vystavovatel musí splnit podmínky uvedené v propozicích, čitelně vyplnit přihlášku a v plné výši uhradit poplatky spojené s veřejným předvedením.

(3)  Vystavovatel je plně odpovědný za škody způsobené přihlášeným psem i jeho doprovodem. Organizátor je oprávněn požadovat setrvání vystavovatele v místě veřejného předvedení až do vypracování písemného protokolu.

(4) Vystavovatel je povinen viditelně označit sebe nebo předváděného psa přidělenou rozlišovací značkou.

(5) Vystavovatel je povinen dostavit se na veřejné předvedení svého psa včas a vhodně oblečen.

(6) Po celou dobu veřejného předvedení psa je vystavovatel povinen chovat se korektně, v předváděcím kruhu nekouřit a nepožívat alkoholické nápoje.

(7) Vystavovatel, který se veřejného předvedení z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení uhrazených poplatků.

 

Článek X.

Posuzování

(1) Posouzení exteriéru, pracovního výkonu či povahových vlastností psa při veřejném předvedení je oprávněn provádět pouze delegovaný rozhodčí s odpovídající aprobací.

(2) V  každém předváděcím kruhu smí posuzovat pouze jeden delegovaný posuzovatel, který odpovídá za práci personálu zabezpečujícího činnost ve výstavním kruhu. Není jeho povinností prověřovat, zda předvedený jedinec splňuje podmínky pro předvedení v příslušné třídě (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.).

(3) V každém předváděcím kruhu smí být při posuzování přítomen pouze posuzovatel, jím stanovený počet přihlášených psů s vystavovatelem a personál, zabezpečující organizačně jeho činnost.

(4) Na základě souhlasu organizátora a hlavního rozhodčího může být ve výstavním kruhu přítomen hospitant rozšiřující si na předváděné plemeno aprobaci, případně poradce chovu pro předváděné plemeno.

(5) Posuzovatel musí veřejně předvedeného psa korektně ústně posoudit,  podepsat písemně vypracovaný posudek, případně podepsat zápis v rodokmenu, výstavní příloze nebo pracovní knížce.

(7) Posuzovatel má právo při závažném prohřešku (agresivní chování psa nebo vystavovatele, pozdní nástup k posouzení apod.) odmítnout psa posoudit. V takovém případě je povinen zastavit další posuzování a o vzniklém problému neprodleně informovat hlavního rozhodčího.

 

Článek XI.

Protest

(1) Proti výsledku posouzení nelze protestovat.

(2) Protest lze podat pouze z formálních důvodů.

(3) Protest musí být podán písemně spolu se stanovenou jistinou a pouze v době trvání veřejného předvádění.

(4) Organizátor je povinen protest projednat, učinit o jednání písemný zápis a s výsledkem neprodleně autora protestu seznámit, a to i v případě, že protest nelze vyřešit na místě.

(5) Pokud nebude protest uznán, jistina propadne ve prospěch organizátora veřejného předvedení.

 

C. ČÁST ZÁVĚREČNÁ

     Článek XII.

Uzavření veřejného předvedení

(1) Po ukončení veřejného předvedení je organizátor povinen:

a) zajistit úklid, případně veterinárními podmínkami stanovenou dezinfekci  předváděcího prostoru,

b) na základě písemně vypracovaného předávacího protokolu předat pronajímateli pronajatý prostor,

c) zaslat výboru KCHPON písemně zpracované výsledky veřejného předvedení,

d) zaslat výboru KCHPON hlavním rozhodčím písemně vypracované hodnocení akce z pohledu:

da) propagace kynologie,

db) organizačního zajištění akce,

dc) ochrany zdraví psů,

e) zaslat výboru KCHPON organizátorem písemně vypracované hodnocení akce, zejména:

ea) počet zúčastněných psů,

eb) seznam posuzovatelů,

ec) počet a řešení protestů,

f) zaslat výboru KCHPON dva výtisky katalogu akce.

 

 

V Praze  28. listopadu 2004                                      Jaroslav  Marek, v. r.

                                                                                   hlavní poradce chovu KCHPON